dot dot
dot
สรุปผลการเบิกจ่าย
dot
bulletผลการเบิกจ่าย
dot
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
dot
bulletระดับหน่วยงาน
dot
การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ (PMQA)
dot
bulletPMQA ประจำปี 2554
dot
ทะเบียนบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค
dot
dot
งบประมาณประจำปี
dot
dot
บ้านพักเด็กและครอบครัว
dot
dot
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
bulletพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551
bulletพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
dot
ดาว์นโหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ
dot
bullet13 ฟอนต์แห่งชาติ
bulletโหลด 52 เรื่องสั้นสอนใจ
dot
มุมอร่อย
dot
bulletเมนูอาหาร (1)
bulletเมนูอาหาร (2)
bulletเมนูอาหาร (3)
bulletเมนูอาหาร (4)
dot
สุขภาพ
dot
bulletเส้นทางสุขภาพ
dot
ทักทาย
dot


กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


การให้บริการ

 

 

1. บริการด้านปัจจัย

 

 

 

 

 

 

   ที่พักอาศัย      :  จัดบริการที่พักชั่วคราว

 

 

     อาหาร            :  จัดอาหาร 3 มื้อ

 

 

    เครื่องนุ่งห่ม  :  จัดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว

 

 

    ยารักษาโรค   :  ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อไปรับการรักษาในสานพยาบาลของรัฐ

 

 

 

2. บริการให้การช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

 

 • สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ ตลอดจนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
 • ทดสอบเชาว์ปัญญา
 • จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เช่น กีฬา นันทนาการ ทัศนศึกษา
 • ติดตามประวัติ เยี่ยมบ้าน ประสานครอบครัว
 • ส่งคืนครอบครัว จัดหางานให้ทำหรือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามประเมินผลภายหลังส่งคืนครอบครัว
 • ให้ความช่วยเหลือสงเคราะครอบครัว

 

 
3.การช่วยเหลือคุ้มครองทางกฎหมาย

 

 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีและเรียกร้องค่าชดเชย ค่าแรง ได้แก่ สถานีตำรวจ  สำนักงานอัยการ ศาล และหน่วยงานด้านแรงงาน เป็นต้น
 • อำนวยความสะดวกในการนำตัวเด็ก สตรี ไปให้ปากคำในชั้นสอบสวน และสืบพยานในชั้นศาล
 • ร่วมสืบพยานเด็กในฐานะนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการสิบพยานเด็ก และในฐานะบุคคลที่เด็กร้องขอ
 • ร่วมสอบปากคำผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในฐานะนักสังคมสงเคราะห์
 • ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฟังเพลงออนไลน์ CodeRadio